Rozdiel medzi diplomovou a rigoróznou prácou

Vysokoškolský diplom sa bez záverečnej práce nedá získať. Aké sú záverečné práce? Bakalárska, diplomová, rigorózna a dizertačná práca. Za úspešné obhájanie každej z týchto prác, získate iný diplom. Za bakalársku prácu dostanete, logicky, bakalársky titul, za dizertačnú prácu doktorandský titul. Ale aký je rozdiel medzi diplomovou a rigoróznou prácou? A aké tituly za úspešnú obhajobu týchto prác získate?

Diplomová práca
Diplomovka je záverečnou prácou druhého stupňa vysokoškolského štúdia, takže ju musia napísať tí, ktorí sa chcú stať inžinierom, magistrom, alebo doktorom (MUDr., MDDr. a MVDr.). Rozsah práce by mal byť od 50 do 80 normostrán, mal by obsahovať nové poznatky a hlavne by mal byť pre daný odbor prínosom. A čo by diplomová práca nemala byť? Jednoznačne by nemala byť plagiátom. Oproti bakalárskej je diplomová práca obsiahlejšia, vedeckejšia a nesumarizuje, ale prináša nové poznatky.

Master's Thesis

Rigorózna práca
Rigoróznu prácu píšu študenti postgraduálneho štúdia, ktorí chcú získať titul doktor (RNDr., PhDr., PaeDr., ThDr. a JUDr.). Jej rozsah je oproti diplomovej práci väčší, musí mať aspoň 70 strán. Nemusí mať iba vedecký prínos, základom je, aby študent dokázal, že vie získané poznatky vo svojom odbore aplikovať v praxi. Rigorózna práca alebo aj malý doktorát, hoci nemusí mať nevyhnutne vedecký prínos, musí mať vyššiu úroveň ako diplomová práca, dôraz sa kladie hlavne na prácu so zahraničnou literatúrou a poznatky, ktoré sú pre túto oblasť novými.

Čo je zložitejšie napísať?
Nedá sa povedať, či je zložitejšie napísať diplomovku alebo rigoróznu prácu. Niekto ľahšie napíše diplomovku a s rigoróznou prácou má problémy, iný to má presne opačne. Dôležité je, aby ste si všetko nenechávali na poslednú chvíľu, poriadne si oddýchli a nepreťažovali svoje telo, poctivo pracovali, a keď ste neflákali svoje štúdium, napísať jednu z týchto prác nebude pre vás problém.