Projekt Rozdiely.sk neposkytuje žiadne záruky správnosti!

Informácie, ktoré projekt rozdiely.sk poskytuje nie sú 100% garantované. Texty sú určené pre Vašu osobnú potrebu. Tieto texty nemôžu nahradiť názor experta / odborné poradenstvo aj napriek tomu, že projekt rozdiely.sk sa snaží poskytovať presné informácie. Projekt rozdiely.sk neposkytuje žiadne záruky za správnosť údajov.

Nikto z autorov, správcov, ani ktokoľvek iný spojený s webom rozdiely.sk, vrátane majiteľa projektu, nemôže byť zodpovedný za akékoľvek nepresné či zavádzajúce informácie uvedené na týchto stránkach. Nezabúdajte, prosím, že ak potrebujete získať správnu, presnú alebo kompletnú informáciu alebo radu, vyhľadajte skúseného odborníka.

Našli ste chybu alebo nepresnú informáciu? Kontaktujte nás. Ďakujeme.